O projekcie

Projekt „Zostań łódzkim przedsiębiorcą!”

Projekt „Zostań łódzkim przedsiębiorcą!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Forecast Consulting Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie Działanie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu przedsiębiorczości wśród 44 uczestników projektu (25 kobiet i 19 mężczyzn) pozostających bez pracy mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 30 lat i więcej, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, poprzez realizację kompleksowego wsparcia w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej tj. wsparcia szkoleniowo-doradczego, udzielenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcia pomostowego finansowego w okresie realizacji projektu.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r.
Zasięg terytorialny projektu: województwo łódzkie.
Wartość projektu: 2 078 765,28 zł.

Wsparcie w projekcie skoncentrowane jest na pomocy osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Realizacja projektu umożliwi powstanie nowych firm w regionie. Udzielone wsparcie kompleksowo wyposaży uczestników projektu w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego prowadzenia trwałego biznesu i jego rozwijania oraz środki finansowe, bez których nie byliby w stanie założyć działalności gospodarczej.


UCZESTNICY PROJEKTU I RODZAJE WSPARCIA

Grupa docelowa: Projekt skierowany jest do 44 osób (25 kobiet, 19 mężczyzn), w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na obszarze województwa łódzkiego, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • oraz mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do ww. grupy.

Z wsparcia w ramach projektu nie będą mogły skorzystać osoby, które:

 • są zarejestrowane jako przedsiębiorcy w CEIDG, KRS,
 • prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
 • otrzymały w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 1. Szkolenie z zakresu podstaw prowadzenia działalności gospodarczej w wymiarze 60 godzin.
 2. Doradztwo indywidualne z zakresu przygotowania biznesplanu w wymiarze 5 godzin dla każdego uczestnika.
 3. Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 35 osób w wysokości do 23 050,00 zł/osobę.
 4. Wsparcie pomostowe finansowe przyznawane na okres do 12 miesięcy funkcjonowania działalności. Wsparcie ułatwiające początkującemu przedsiębiorcy pokrycie niezbędnych, bieżących opłat. Dla uczestników przewidziano finansowe wsparcie pomostowe w okresie pierwszych 6 miesięcy w wysokości 2 250,00 zł miesięcznie oraz w okresie następnych 6 miesięcy w wysokości 1 500,00 zł miesięcznie.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerów i doradców,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • stypendium szkoleniowe,
 • catering podczas zajęć szkoleniowych,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną.

Biuro projektu obsługujące projekt, zapewniające możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji merytorycznej wdrażanego projektu oraz osobistego kontaktu uczestników z kadrą projektu, mieści się w Łodzi przy ul. Walerego Wróblewskiego 18 lok. 806 (93-578 Łódź).

Accessibility