Rekrutacja

OSTATECZNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od Oceny Komisji Biznesplanów przedstawiamy ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.

Ostateczna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania (pdf)
Ostateczna lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania (pdf)

Przypominamy, że Uczestnicy projektu, których biznesplany zostały pozytywnie ocenione przez KOB i zarekomendowane do realizacji w ramach Ostatecznej Listy rankingowej rekomendowanej do otrzymania wsparcia, muszą zarejestrować działalność gospodarczą (złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w terminie do 10 dni kalendarzowych tj. najpóźniej do dnia 18.12.2020 r.

We wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wskazujemy dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej: 18.12.2020 r.

Przypominamy, że w dokumencie rejestrowym należy wpisać nazwę firmy, adres / adresy prowadzenia działalności, kody PKD zgodne z Biznesplanem rekomendowanym do dofinansowania.

Szczegółowy wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego i wsparcia pomostowego finansowego przesłany został do Państwa drogą mailową.


WSTĘPNE WYNIKI KOMISJI OCENY BIZNESPLANÓW

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Biznesplanów przedstawiamy wstępne wyniki oceny biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.

Wstępna lista rankingowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania (pdf)
Wstępna lista rezerwowa biznesplanów rekomendowanych do dofinansowania (pdf)

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości Uczestnicy, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania bezzwrotnej dotacji, mają prawo wnieść odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Biznesplanów. Wnosząc odwołanie od oceny Uczestnik powinien powołać się na konkretne zapisy zawarte w uzasadnieniach Komisji Oceny Biznesplanów z którymi się nie zgadza, a także przedstawić swoje szczegółowe uzasadnienie. Odwołanie należy wnieść na udostępnionym wzorze w terminie 5 dni licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o wynikach oceny. Pisemne odwołanie od oceny należy dostarczyć do biura projektu w wyznaczonym terminie.

ODWOŁANIE OD OCENY BIZNESPLANU (doc)

UWAGA!
Odwołanie zostanie oddalone jeżeli:

 • jest niezasadne,
 • podstawą odmowy przyznania wsparcia było złożenie podrobionych, przerobionych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo złożenie nieprawdziwego lub niepełnego oświadczenia,
 • uczestnik nie wskazał przyczyn, z powodu których uważa decyzję o odmowie przyznania wsparcia za wadliwą,
 • odwołanie zostanie wniesione po terminie.

NABÓR BIZNESPLANÓW

Zapraszamy Uczestników projektu pt. „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !” do składania Biznesplanów o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości.
Biznesplany będzie można składać w dniach 14.10.2020 r. – 22.10.2020 r. w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18 pok. 806, w godzinach 8:00 – 15:00.
Biznesplany można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoby, które stawią się osobiście prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości oraz założenie maseczki.
W przypadku dokumentów złożonych za pośrednictwem poczty lub kuriera, liczy się data wpływu Biznesplanu do Biura Projektu.

UWAGA!
Uczestnik projektu może złożyć Biznesplan tylko jeden raz. Złożenie biznesplanu po terminie skutkuje odmową przyznania wsparcia.

Wymagania dotyczące poprawności składanego Biznesplanu:

 • Biznesplan należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim.
 • Biznesplan należy przedłożyć w jednym egzemplarzu w wersji papierowej
 • Biznesplan powinien być parafowany na każdej stronie, a w miejscu na to wyznaczonym podpisany przez Uczestnika projektu. Biznesplan powinien być trwale spięty (preferowany skoroszyt z dziurkami).
 • Biznesplan powinien mieć ponumerowane strony.
 • Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki (pola) biznesplanu
 • Biznesplan nie może zawierać kardynalnych błędów (błędne podstawowe obliczenia matematyczne).
 • Uczestnik do biznesplanu winien złączyć oświadczenie o VAT znajdujące się poniżej.

Oświadczenie o VAT (doc).


WSTĘPNE WYNIKI DODATKOWEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU

Prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz wstępną listę rezerwową osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości w ramach rekrutacji dodatkowej.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych na szkolenia z przedsiębiorczości – grupa dodatkowa
Wstępna lista rezerwowa – grupa dodatkowa

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem przysługuje prawo do odwołania od otrzymanej oceny. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do biura projektu w terminie do 15.09.2020r.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz ostateczna lista rezerwowa osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości zostanie opublikowana po rozpatrzeniu odwołań.


Prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym oraz komisją rekrutacyjną w ramach projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !” – rekrutacja dodatkowa.

Wyniki rozmów z doradcą i komisją rekrutacyjną – grupa dodatkowa


Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !” – rekrutacja dodatkowa.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej – grupa dodatkowa


DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Informujemy, iż od dnia 05.08.2020 r. rozpoczynamy dodatkową rekrutację do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.

Nabór będzie prowadzony do 12 sierpnia.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 15:00


Wzory dokumentów do dofinansowań:

Regulamin przyznawania środków
Umowa udzielenia wsparcia
Karta oceny biznesplanu
Wzór biznesplanu


OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz ostateczną listę rezerwową osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości.
Lista osób zakwalifikowanych
Lista rezerwowa


Uwaga!
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz ostateczna lista rezerwowa osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości zostanie opublikowana do 30.07.2020 r.


WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSTĘPNA LISTA REZERWOWA

Prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz wstępną listę rezerwową osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości.

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem przysługuje prawo do odwołania od otrzymanej oceny. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do biura projektu w terminie do 30.06.2020r.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz ostateczna lista rezerwowa osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości zostanie opublikowana po rozpatrzeniu odwołań w terminie do 22.07.2020r.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości

Wstępna lista rezerwowych


WYNIKI ROZMÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM I KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym oraz komisją rekrutacyjną w ramach projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.

Wyniki rozmów z doradcą i komisją rekrutacyjną


WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”. Informujemy, iż zgodnie z zapisem regulaminu rekrutacji 54 osoby z łączną najwyższą liczbą punktów zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym oraz komisją rekrutacyjną.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej – pdf


ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !” została zakończona w dniu 17.04.2020 r.

Po zakończeniu oceny Formularzy zgłoszeniowych wyniki rekrutacji zostaną niezwłocznie przedstawione do ogólnej wiadomości.


Informujemy, iż po zakończeniu rekrutacji wszystkie złożone formularze zostaną poddane ocenie.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Z uwagi na fakt, że spośród zgłoszonych aplikacji nie udało się wyłonić liczby Kandydatów/ek spełniających określone kryteria do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”, termin rekrutacji został przedłużony do dnia 17.04.2020 r.


Informujemy, iż od 17.03.2020 r. biuro projektu jest nieczynne z uwagi na ogłoszony stan epidemiologiczny. Złożenie wszelkich dokumentów odbywać się będzie wyłącznie za pomocą poczty e-mail.


REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Informujemy, iż 16 marca 2020 r. rozpoczynamy nabór zgłoszeń do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.

Nabór będzie prowadzony do 31 marca 2020 r., lub do momentu otrzymania maksymalnie 70 formularzy rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 15:00.

UWAGA!!
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa i nasze zdrowie, dopuszczamy składanie formularzy rekrutacyjnych drogą e-mail. Prosimy tym samym, o korzystanie głównie z tej formy ograniczając wizyty bezpośrednie do minimum. Formularze rekrutacyjne, składane drogą e-mail muszą być czytelnie uzupełnione, wydrukowane, opatrzone własnoręcznym podpisem, zeskanowane i przesłane w formie załącznika na adres: zlp@forecast.com.pl Złożenie dokumentu może rozpocząć się 16 marca od godz. 8.00. Formularze, które wpłyną przed wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Dokumenty można złożyć także osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: ul. Walerego Wróblewskiego 18 pok. 806, 93-578 Łódź. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu.

Dokumenty:
Regulamin rekrutacji (pdf)
Formularz rekrutacyjny (pdf)
Formularz rekrutacyjny (doc)
Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (pdf)
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (pdf)

Accessibility