Rekrutacja

WSTĘPNE WYNIKI DODATKOWEJ REKRUTACJI DO PROJEKTU

Prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz wstępną listę rezerwową osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości w ramach rekrutacji dodatkowej.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych na szkolenia z przedsiębiorczości – grupa dodatkowa
Wstępna lista rezerwowa – grupa dodatkowa

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem przysługuje prawo do odwołania od otrzymanej oceny. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do biura projektu w terminie do 15.09.2020r.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz ostateczna lista rezerwowa osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości zostanie opublikowana po rozpatrzeniu odwołań.


Prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym oraz komisją rekrutacyjną w ramach projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !” – rekrutacja dodatkowa.

Wyniki rozmów z doradcą i komisją rekrutacyjną – grupa dodatkowa


Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !” – rekrutacja dodatkowa.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej – grupa dodatkowa


DODATKOWA REKRUTACJA DO PROJEKTU

Informujemy, iż od dnia 05.08.2020 r. rozpoczynamy dodatkową rekrutację do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.

Nabór będzie prowadzony do 12 sierpnia.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 15:00


Wzory dokumentów do dofinansowań:

Regulamin przyznawania środków
Umowa udzielenia wsparcia
Karta oceny biznesplanu
Wzór biznesplanu


OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU

Prezentujemy ostateczną listę osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz ostateczną listę rezerwową osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości.
Lista osób zakwalifikowanych
Lista rezerwowa


Uwaga!
Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz ostateczna lista rezerwowa osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości zostanie opublikowana do 30.07.2020 r.


WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WSTĘPNA LISTA REZERWOWA

Prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz wstępną listę rezerwową osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości.

Informujemy, iż zgodnie z regulaminem przysługuje prawo do odwołania od otrzymanej oceny. Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do biura projektu w terminie do 30.06.2020r.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości oraz ostateczna lista rezerwowa osób przewidzianych do zakwalifikowania na szkolenie z przedsiębiorczości zostanie opublikowana po rozpatrzeniu odwołań w terminie do 22.07.2020r.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych na szkolenie z przedsiębiorczości

Wstępna lista rezerwowych


WYNIKI ROZMÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM I KOMISJĄ REKRUTACYJNĄ

Prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym oraz komisją rekrutacyjną w ramach projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.

Wyniki rozmów z doradcą i komisją rekrutacyjną


WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

Poniżej prezentujemy wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”. Informujemy, iż zgodnie z zapisem regulaminu rekrutacji 54 osoby z łączną najwyższą liczbą punktów zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym oraz komisją rekrutacyjną.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej – pdf


ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !” została zakończona w dniu 17.04.2020 r.

Po zakończeniu oceny Formularzy zgłoszeniowych wyniki rekrutacji zostaną niezwłocznie przedstawione do ogólnej wiadomości.


Informujemy, iż po zakończeniu rekrutacji wszystkie złożone formularze zostaną poddane ocenie.

UWAGA! WAŻNA INFORMACJA!

Z uwagi na fakt, że spośród zgłoszonych aplikacji nie udało się wyłonić liczby Kandydatów/ek spełniających określone kryteria do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”, termin rekrutacji został przedłużony do dnia 17.04.2020 r.


Informujemy, iż od 17.03.2020 r. biuro projektu jest nieczynne z uwagi na ogłoszony stan epidemiologiczny. Złożenie wszelkich dokumentów odbywać się będzie wyłącznie za pomocą poczty e-mail.


REKRUTACJA DO PROJEKTU!

Informujemy, iż 16 marca 2020 r. rozpoczynamy nabór zgłoszeń do projektu „Zostań łódzkim przedsiębiorcą !”.

Nabór będzie prowadzony do 31 marca 2020 r., lub do momentu otrzymania maksymalnie 70 formularzy rekrutacyjnych.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08:00 do 15:00.

UWAGA!!
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa i nasze zdrowie, dopuszczamy składanie formularzy rekrutacyjnych drogą e-mail. Prosimy tym samym, o korzystanie głównie z tej formy ograniczając wizyty bezpośrednie do minimum. Formularze rekrutacyjne, składane drogą e-mail muszą być czytelnie uzupełnione, wydrukowane, opatrzone własnoręcznym podpisem, zeskanowane i przesłane w formie załącznika na adres: zlp@forecast.com.pl Złożenie dokumentu może rozpocząć się 16 marca od godz. 8.00. Formularze, które wpłyną przed wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Dokumenty można złożyć także osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: ul. Walerego Wróblewskiego 18 pok. 806, 93-578 Łódź. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę potwierdzenia wpływu do Biura Projektu.

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określone zostały w Regulaminie rekrutacji do projektu.

Dokumenty:
Regulamin rekrutacji (pdf)
Formularz rekrutacyjny (pdf)
Formularz rekrutacyjny (doc)
Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego (pdf)
Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (pdf)

Accessibility